ZAGRANICZNE WARSZTATY EDUKACYJNE W AUSTRII

Reprezentant Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemysłowice - "Bukowy Las" uczestniczył w zagranicznych warsztatach edukacyjnych w Austrii. Organizatorem wyjazdu był Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

W warsztatach zagranicznych udział wzięli przedstawiciele Województwa Opolskiego, w tym reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele stowarzyszeń odnowy wsi, liderzy odnowy wsi i sołtysi. Z naszej organizacji oddelegowany do udziału w projekcie został lider odnowy wsi - Małgorzata Szewczuk.

W dniach od 26 do 29 czerwca 2017 roku w regionie partnerskim Styrii (Austria) odbyły się zagraniczne warsztaty edukacyjne, w związku z realizacją projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Podczas warsztatów uczestnicy projektu zdobyli wiedzę o dobrych praktykach w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności występujących poza granicami kraju. Omówione zostały kwestie dotyczące strategii bioróżnorodności, działań podejmowanych na obszarze Natura 2000 i prowadzonej polityki środowiskowej. Dyskusje z ekspertami odbyły się w Okręgowej Dyrekcji d.s. Budownictwa Południowo-Zachodniej Styrii, gdzie przeanalizowano zagadnienia dotyczące planowania przestrzennego.

Jak wskazywali austriaccy partnerzy, by dobrze gospodarować przestrzenią, trzeba znać wszystkie jej elementy (naturalne i wytworzone przez człowieka) oraz występujące między nimi relacje. Taka wiedza pozwala rozwijać, ulepszać i chronić przestrzeń oraz zaspokajać potrzeby jej użytkowników (np. mieszkańców, przedsiębiorców, państwa). W Styrii funkcjonują Rady Programowe w skład których wchodzą architekci, którzy wspierają inwestorów i osoby prywatne w opracowywaniu koncepcji zagospodarowania danego terenu. Ich rady pozwalają wykorzystywać i zabezpieczać środowisko naturalnego w taki sposób, by możliwe było zaspokojenie potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń.

Rady Programowe eliminują możliwość chaotycznej zabudowy i prowadzą do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie. Lokalne służby podejmują działania na rzecz wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowania walorów krajobrazowych. Dbają o przestrzeganie zaleceń i dyrektyw unijnych. Wycieczka do terenów chronionych powiatu Leibnitz oraz powiatu Deutschlandsberg zobrazowała zastosowanie przepisów w praktyce. Natomiast wizyta w Infocentrum Obszaru Chronionego Krajobrazu Grottenhof zaowocowała podniesieniem poziomu wiedzy z zakresu ochrony przyrody na obszarze Natura 2000. Obszar Chronionego Krajobrazu Południowa Styria ma wiele do zaoferowania nie tylko krajobrazowo, ale również rolniczo: alternatywne, zrównoważone i ekologiczne modele współczesnego rolnictwa (hodowla rzadkich ras owiec, produkcja ekologiczna wina, uprawa szczególnych odmian owoców i warzyw).

Dzięki uczestnictwu w międzynarodowych warsztatach 25 osobowa grupa wzbogaciła swoją świadomość ekologiczną i wskazała, iż należy wdrażać rozwiązania na rzecz działań proekologicznych oraz mających na celu dbałość o lokalne zasoby przyrodnicze. Lokalni liderzy dyskutowali o rozwiązaniach stosowanych w Austrii i analizowali rozwiązania jakie obowiązują w Polsce. Zrodziło się kilka pomysłów, które mają szansę pozytywnie wpłynąć na realizację zadań z zakresu bioróżnorodności. Udział w warsztatach uświadomił mieszkańcom Opolszczyzny potrzeby ochrony ekosystemu, gdyż zaprezentowane przez Austriaków przykłady dobrych praktyk pozwoliły na wyodrębnienie mocnych i słabych strony Opolszczyzny. Analizy lokalnych zasobów dokonał Grzegorz Sawicki. Warto dodać, iż zarówno na Opolszczyźnie jak i w Styrii dostrzegane są trudności dotyczące wyludnienia obszarów wiejskich i mających związek z depopulacją. Promocja terenów wiejskich, poprawa jakości życia w Styrii i wzbogacenie przywilejów dla osób osiedlających w tym rejonie to główne kierunki działań tutejszych władz.

Warsztaty stanowiły platformę wymiany dobrych praktyk dla działań z zakresu ochrony bioróżnorodności i były okazją do zapoznania się z walorami przyrodniczymi regionu partnerskiego Styrii. Krajobraz Styrii zachwycał licznymi winnicami. Styria zwana - zielonym sercem Austrii - jest najbardziej zalesionym zakątkiem kraju. Posiada także bogatą ofertą kulinarną. W styryjskiej kuchni wykorzystywany jest m.in. aromatyczny olej z pestek dyni. Rejon słynie z wielu odmian jabłoni, licznych winnic oraz lokalnych piw i serów. Atrakcyjność regionu dopełniają tradycyjne chaty i schroniska, malownicze góry, winnice, łąki i serdeczność lokalnych gospodarzy.

Za wzorową organizację wyjazdu oraz profesjonalna opiekę i pomoc dziękujemy Pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Warsztaty zagraniczne są zadaniem realizowanym w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" (Decyzja nr RPOP.05.01.00-16-0001/15-00 z dnia 01.12.2015r.) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach, Osi priorytetowej 5 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Zobacz galerię zdjęć


Powrót do listy aktualności