WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemysłowice – „Bukowy Las” §16 ust. 2 Zarząd Stowarzyszenia zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA O CHARAKTERZE SPRAWOZDAWCZYM, które odbędzie się 10 lutego 2019 roku o godz. 18.00 w Centrum Sportowym w Niemysłowicach.

Tutaj wpisz treść aktualnośc

Walne Zgromadzenie Członów zwołane jest w związku z obligatoryjnym terminem corocznego sprawozdania z działalności stowarzyszenia.
 

Powiadomienia uprawnionych członków odbywają się – zgodnie z § 16 ust.2 statutu-listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

1. w pierwszym terminie – co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania;

2. w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie.


Do podjęcia uchwały wymagana jest wówczas zwykła większość głosów w obecności co najmniej 1/3 ogółu uprawnionych.


W przypadku braku statutowej frekwencji, Walne Zebranie odbędzie się - zgodnie ze Statutem - w drugim terminie w dniu 10 lutego 2019 roku. o godz. 18.30 w Centrum Sportowym w Niemysłowicach


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W DNIU 10 lutego 2019 ROKU
 

 1. Powitanie i przyjęcie porządku zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego władności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Wybór Komisji skrutacyjno-wyborczej.
 6. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 7. Odczytanie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za 2018 rok.
 8. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami i zapytania.
 10. Podjęcie uchwały o przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za 2018r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 13. Wolne wnioski.
 14. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Zakończenie Walnego Zgromadzenia i zamknięcie obrad.

PROSIMY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA O NIEZAWODNĄ OBECNOŚĆ

Zarząd

Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemysłowice – „Bukowy Las”

 

i.


Powrót do listy aktualności