Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemysłowice "Bukowy Las" §16 ust. 2 Zarząd Stowarzyszenia zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA O CHARAKTERZE SPRAWOZDAWCZYM, które odbędzie się 05 lipca 2020 roku o godz. 18.00 w Wiejskim Domu Kultury w Niemysłowicach (byłe Centrum Sportowe)

Walne Zgromadzenie Członów zwołane jest w związku z:

  1. obligatoryjnym terminem corocznego przedkładania sprawozdawczości.

Powiadomienia uprawnionych członków odbywają się zgodnie z § 16 ust.2 statutu-listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

  1. w pierwszym terminie z co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania;
  2. w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie.

Do podjęcia uchwały wymagana jest wówczas zwykła większość głosów w obecności co najmniej 1/3 ogółu uprawnionych.

W przypadku braku statutowej frekwencji, Walne Zebranie odbędzie się - zgodnie ze Statutem - w drugim terminie w dniu 05 lipca 2020 roku. o godz. 18.30 w Wiejskiem Domu Kultury w Niemysłowicach 


Powrót do listy aktualności